Predaj kožených výrobkov  ED-LEATHER  Keď kvalitné a na dlho, tak kožené. 

KONTAKTY

ED-LEATHER
II. Kolónia 59
03608 MARTIN
tel: +421 910 486121
napíšte nám
IČO: 44 200 439
DIČ: 1046768151

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 21,60 € (650,72 Sk)
imgempty do košíka:
cena 22,90 € (689,89 Sk)
imgempty do košíka:
cena 19,90 € (599,51 Sk)
imgempty do košíka:

ANKETA


OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajovOBJEDNÁVKA
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje odoslanie elektronickej objednávky a následné potvrdenie objednávky nami. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

OBCHODNÉ PODMIENKY pri nákupe v našom internetovom obchode:

 1. Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou súhlasí so spracovaním ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.

 2. Predávajúci sa zaväzuje že kupujúcemu dodá tovar v stave, ktorý je v súlade s nariadeniami a normami platnými na území Slovenskej republiky.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku na objednaný tovar v prípade jeho vypredania, alebo ukončenia výroby.

 4. Kupujúci vyplnením všetkých potrebných údajov objednávky prostredníctvom formulára, telefonicky alebo mailom akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru.

 5. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo spôsobom dohodnutým s kupujúcim.

 6. Dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním tovaru prepravcovi alebo priamo kupujúcemu. Odovzdaním tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo na tovar.

 7. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu do 24 hodín prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky po uplynutí 24 hodín je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim. Predávajúci môže v prípade cenovo náročných objednávok po kontakte s kupujúcim vyžadovať platbu vopred alebo zálohovú platbu.

 8. Kupujúci neprevzatím zásielky zaslanej na dobierku porušuje platnú kúpnu zmluvu, ktorú uzatvoril s predávajúcim a znáša všetky následky a náklady, ktoré z porušenia kúpnej zmluvy vyplynú.

 9. V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu na požiadanie poskytne predávajúci. Ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný tak náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 14 dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze kupujúcemu. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, používaný a v stave, ktorý neodpovedá stavu v ktorom bol predávajúcim odoslaný je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

 10. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 11. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

 12. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 13. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

 14. Objednaním tovaru kupujúci akceptuje tieto Obchodné podmienky a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Pri vrátení tovaru musí spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru tzn. poštovné. Zákazník nemá nárok na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 102 paragraf 7.

(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

(4) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Pri vrátení tovaru musí spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru tzn. poštovné. Zákazník nemá nárok na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 102 paragraf 7.

(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

(4) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

ZÁSADY:
Na zásielkový predaj predaj cez internetový obchod, realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, a toanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

CENY V KATALÓGU

Všetky ceny sú uvádzané s DPH.


Zodpovednosť za vady predanej veci v zmysle paragrafov 619 - 627 Občianskeho zákonníka:

§ 619

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

§ 620

(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

§ 621

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 624

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

§ 625

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

§ 626

(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2.

§ 627

(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu a telefonický kontakt
 • Adresu elektronickej pošty


Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate darček).

Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou súhlasí so spracovaním ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.

Zaslaním objednávky a registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.Na vybavenie objednávky predávajúci potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte do poznámky pri objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky. S vašimi údajmi získanými zaslaním objednávky alebo registráciou je nakladané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Získané osobné údaje neposkytujeme tretej strane, výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.Zaväzujeme sa, že na prianie zákazníka vymažeme neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.Vyhradzujeme si právo odstúpiť od od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom-hackerom.V takomto prípade neplatia vyššie uvedené  pravidlá manipulácie s dátami.

Ochrana osobných údajov:

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Emil Derigo ED-LEATHER, so sídlom II. Kolónia 59, 03608 Martin

identifikačné číslo: 44200439,

Živnostenský list vydaný v Martine dňa: 14.12.2009 pod č.: OŽP-Z/2009/08678-2 č. živ. registra: 550-19883 (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie II. Kolónia 59, 03608 Martin, adresa elektronickej pošty  edleather.derigo99@gmail.com, telefón +421 910486121

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Na základe právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás  informujeme o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • plnenie kúpnej zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta
 • plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným oprávneným orgánom
 • náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, marketingových činnostiach, či pri činnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou vašich práv

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre prevedie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcím a správcom či prevedie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy, či poskytnutí služby v rámci VIP bonusového programu. Správca spracováva osobné údaje zákazníkov bez ich súhlasu za účelom vybavenia ich objednávok, uzatvorenia zmluvy, odoslania tovaru a prípadného riešenia reklamácií, pretože tieto osobné údaje sú pre správcui nevyhnutné najmä pre splnenie jeho zmluvných povinností. Za účelom uvedeným v predchádzajúcom odstavci správcu spracováva osobné údaje zákazníkov, predstavujúcich jeho meno, priezvisko, adresu bydliska, fakturačnú adresu a adresu doručovania, e-mailovú adresu, telefón, IP adresu a cookies. Tieto osobné údaje sú spracovávané jednak za účelom plnenia zhora uvedených zmluvných povinností, a ďalej pre ochranu svojich práv vyplývajúcich z právnych predpisov a právom chránených záujmov správcu. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadení.

Tieto dáta tieť používame pre skvalitňovanie zákazníckeho komfortu pri nakupovaní, zlepšovanie a pridávanie nových funkcií, poskytovánie komfortného prehľadu o vašich objednávkach, prístupu k objednanému tovaru pre Vaše potreby napríklad pre jednoduchšie reklamácie. Upozornenie na dostupnosť a stráženie skladovosti tovaru a ich výhodných cien, ktoré sú viazané k vašim predchádzajúcim nákupom a vašim záujmom. Údaje používame k zlepšovaniu našich služieb, podpory našich zákazníkov, vyhodnocovanie našich obchodných aktivít, tak aby sme mohli činiť správne rozhodnutia v rámci našich podnikateľských aktivít. To všetko činíme na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovania služieb kôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom používáme pre účely zlepšovania osobné údaje v anonymizova­nej forme.

Údaje ďalej používame ku komunikácii s vami a individuálnemu prispôsobením sa vašim požiadavkám. Ďalej sa Vám snažíme pomôcť pokiaľ napríklad zabudnete dokončiť objednávku a necháte tovar v košíku, tak aby sme vám pomohli k úspešnému doručeniu vášho žiadaného tovaru, alebo zaisteniu aktuálneho stavu vašej žiadosti či reklamácie. Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu uvedeného v tomto bode.

Vaše osobné údaje spracováváme na základe oprávneného záujmu ako v prípade obchodných oznámení, ktoré nadväzujú na Váš predchádzajúci nákup, registrácii alebo žiadosť o poskytnutie služby. Týkajúcich sa obdobných produktov, ktoré ste nakúpili alebo požiadali. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktoré se vyskytuje v každom takomto emaile. Alebo môžete priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. Pokiaľ odber týchto obchodných oznámení odhlásite, váš email už pre tieto účely už nebude používaný.

Vždy máte nárok vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na kontaktoch nachádzajúcich sa na konci tohto dokumentu.

Použitie údajov, ktoré sme od vás získali:

 • údaje získané pri vašej objednávke používame na jej vybavenie, tieto údaje taktiež potrebujeme pre naše účtovníctvo
 • údaje získané po prihlásení sa do vášho používateľského konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť aktuálnosť konta a uložených údajov
 • Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb, keď chceme reagovať na požiadavky súvisiace s objednávkou, keď chcete zadať novú alebo zmeniť doručovaciu adresu, na požiadavky zmeny údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch využívame taktiež pri reklamačnom konaní.
 • údaje, ktoré uchovávame, používame na zlepšenie a personalizáciu našich služieb tiež aj na marketingové účely. Údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to aby sme vám zobrazovali relevantný obsah a vedeli vám odporučiť produkty, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé.
 • údaje o návštevách a pohybe na našej stránke a zobrazených produktoch využívame pre účely reklamy, marketingu a na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku a aby sme ju vedeli spraviť užívateľsky príjemnejšou
 • vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou:

 • ak to od nás požadujete v prípade vášho hodnotenia alebo komentáru na našich stránkach

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

 • poskytovatelia IT služieb

Bohemiasoft s.r.o.

so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika,

identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675

 • poskytovatelia analytických a reklamných služieb

Spolupracujeme s partnermi, ktorí pre nás zabezpečujú analytické a reklamné služby. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, poskytujú nám reklamné služby a merajú výkonnosť reklamy.

Google Analytics

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Google AdWords

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

 • z právnych dôvodov

Údaje, ktoré od vás získame  môžeme tiež uchovávať a poskytnúť iným osobám v zmysle povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych a iných oprávnených orgánov.

Prenos údajov do tretích krajín

Do tretích krajín mimo EÚ Vaše osobné údaje neprenášame.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ

Prístup k osobným údajom zákazníkov má správca a jeho zamestnanci riadne preškolení a zoznámení s pravidlami ochrany osobných údajov. Správca spracováva osobné údaje zákazníkov, ktorí ich dobrovoľne poskytli v súvislosti s jednaním o vybavení ich objednávok, a ďalej údaje z verejme dostupných registrov. Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané len po dobu, po ktorú existuje dôvod k ich uchovávaniu a po ktorú je to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej a Českej republiky. To znamená, že tieto osobné údaje budú uchovávané minimálne po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu so správcom a ďalších 4 rokov po zániku zmluvného vzťahu, pre prípad sporov vyplývajúcich z plnenia podľa príslušnej objednávky zákazníkov, či iného právneho dôvodu. Zákazník má právo vedieť, aké osobné údaje v súvislosti s Vašou objednávkou tovaru v e-shopu sú spracovávané, vyžiadať si kópiu týchto údajov a právo na prenositeľnosť vybraných údajov. Ďalej má právo nechať nesprávne osobné údaje opraviť a v určitých prípadoch právo požiadať o výmaz osobných údajov (pokiaľ však tieto osobné údaje nie sú naďalej nevyhnutné pre zhora uvedené plnenie správcu). Osobné údaje zákazníkov sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou zaisťujúcou vhodnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením. Pre povinnosti archivácie vychádzajúcej z príslušných zákonov môžu byť tieto údaje o objednávkach uchovávané po dobu 10 rokov napríklad účtovné doklady, faktúry vystavené našej spoločnosti.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca predá osobné údaje orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená platným právnym predpisom. Spracovaním osobných údajov zákazníkov môže správca poveriť tretiu osobu, tzv. spracovateľa osobnýchch údajov, a to na základe príslušnej zmluvy, ktorá spracovateľa zaväzuje k rovankej miere ochrany osobných údajov, akú poskytuje správca. Niektoré osobné údaje môžu byť predané tiež dodávateľom zaisťujúci pre správcu služby, môžu byť predané sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy či služby, prepravným spoločnostiam na základe dodania produktov či služieb na základe zmluvy vrátane odstúpenia od zmluvy, dalším stranám vyhodnocujúcim návštevnosť a efektivitu reklamy alebo zaisťujúcim priamy marketing, právnym zástupcom, súdom za účelom vymáhania alebo uzatvorenia akejkoľvej zmluvy. Zákazník má taktiež právo vznieť pripomienky a námietky v oblasti spracovania osobných údajov, a to jednak priamo k správcovi a jednak na Úrad pre ochranu osobných údajov. V našom oprávnenom záujme je tiež vyodnotenie spokojnosti našich klientov tak aby sme mohli reagovať a vylepšovať naše nedostatky a mohli zákazníkom dodatočne poskytnúť maximálny servis a pomoc.

6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovaní, právo vznieť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ by ste se domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iné právo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju ze strany správcu splniť.

Podávanie sťažností:
V prípade, ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefón: 02/ 323 13 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Ako si uplatniť vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje . Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Webové stránky a použitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkách je možné rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok, dlhodobé tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení omnoho dlhšie alebo pokým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vašeho prehliadača).

Cookie je možné tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšit užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú, alebo konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov, trackingové (sledovacie), které v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov, remarketingové, které používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu, esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Možnosť odmietnutia súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky príjma. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmeziť ich na Vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcích webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

 

Práva nášho zákazníka

Milí zákazníci, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojní so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu, pošlite prosím svoju žiadosť o nápravu na e-mailovú adresu: edleather.derigo99@gmail. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, prípadne nebudete spokojní s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

NDA2MDlk